Fegyver eü-i alkalmassági tv. változása

Tisztelt Elnök/Vezérigazgató/Közös Képviselő Úr!
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2013. június 19-én a Magyar Közlöny 100. számában megjelent a 42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelet a kézi lőfegyverek megszerzéséhez és tartásához szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatokról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról. A jogszabály – az Országos Magyar VAdászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet kérésének megfelelően – összhangba hozta a jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok érvényességének időtartamát a lőfegyverek megszerzéséhez és tartásához kapcsolódó egészségi vizsgálattal, oly módon, hogy a jogosítványra vonatkozó hosszabb időpontokat a lőfegyverrel kapcsolat vizsgálatokra is érvényesítette. Ennek eredményeként mindazok, akik a 40. életévüket még nem töltötték be 10 évenként, 40. és 60. életév között 5 évente, 60. és 70. életév között 3 évente és 70. életév felett pedig 2 évente kell időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Ugyanezen jogszabály lehetővé tette – abból a célból, hogy a jogosítványhoz és a lőfegyverhez szükséges eü. alkalmasság azonos időpontban kezdődjön, és ne kelljen az érintettnek különböző időpontokban elmennie – az idő előtti vizsgálat lehetőségét. Megállapította, hogy a jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatával egyidejűleg – miután azonos vizsgálatokról van szó – kérni lehet a lőfegyver tartásához szükséges egészségi alkalmasság igazolását is. A módosítás ugyanakkor tartalmazta azt a rendelkezést, hogy ez utóbbi esetben – tehát, ha egy vizsgálat után kérünk arról két külön célból igazolást – meg kellene fizetni mindkét vizsgálat tekintetében a térítési díjat. Ez elfogadhatatlan volt, hiszen egy vizsgálatról van szó, tehát egyszeri térítési díj fizetési kötelezettség állhat csak fenn, ezért az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet kezdeményezte a rendelet ismételt módosítását.
A javaslatot figyelembe véve 2013. július 9-én megjelent a 48/2013. (VII. 9.) EMMI rendelet, amely az elfogadhatatlan rendelkezést megváltoztatta, rögzítette, hogy a térítési díjat csak egyszeresen kell megfizetni.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással régi elképzelésünk teljesült, a jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok kiváltják a fegyverhez előírt hasonló vizsgálatokat, az időtartamok megnövekedtek és nem növekedett a térítési díj fizetési kötelezettségünk sem.


Kaposvár, 2013. július 11.


Vadászüdvözlettel:

…………………………………………….                    ………………………………………
            Berend Ferenc                                             Kemenszky Péter
                  elnök                                                             fővadász

Melléklet: 42/2013. (VI.19.) EMMI rendelet, 48/2013. (VII.9.) EMMI rendelet

Melléklet:

42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelet
a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az a II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével -, aki
a) a 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,
b) a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,
c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,
d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként
időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni."
2. § Az NMr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
"7/A. § A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével - kérheti a rá vonatkozóan e rendelet előírásai szerint megállapított egészségi alkalmassági vizsgálat határidejénél rövidebb határidő megállapítását."
3. § Az NMr. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
"(1a) A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével - orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározott térítési díjat a vizsgálatok egyidejű elvégzése esetén is mindkét vizsgálat tekintetében meg kell fizetni."
4. § Az NMr. a következő 14. §-sal egészül ki:
"14. § (1) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló 42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított, illetve módosított 7. § (2) bekezdését - figyelemmel a 7. § (3) bekezdésének a hatályon kívül helyezésére is -, 7. § (5) bekezdését, 7/A. §-át, valamint 8. § (1a) bekezdését a Módr.2. hatálybalépését követően indult, az egészségi alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatok esetében kell alkalmazni.
(2) Akinek a Módr.2. hatálybalépését megelőzően vagy azt követően elvégzett egészségi alkalmassági vizsgálatát követő időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatának esedékessége nem egyezik meg a lőfegyvertartási engedély soron következő meghosszabbításának esedékességével, az a lőfegyvertartási engedély meghosszabbításával egyidejűleg soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton vehet részt.
(3) Az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata során meghozott eltérő alkalmassági vélemény hiányában a Módr.2. hatálybalépésekor lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy a Módr.2. hatálybalépésekor hatályos időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat eredményét egészségi alkalmassága igazolására annak hatályossági idejéig használhatja fel."
5. § Az NMr. 7. § (5) bekezdésében az "(1)-(4) bekezdésben meghatározott" szövegrész helyébe az "(1), a (2) és a (4) bekezdésben meghatározott, valamint a 7/A. § alapján meghatározott" szöveg lép.
6. § Hatályát veszti az NMr. 7. § (3) bekezdése.
7. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

48/2013. (VII. 9.) EMMI rendelet
a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"14. § Az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata során meghozott eltérő alkalmassági vélemény hiányában a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló 42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelet hatálybalépésekor lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy az ezen időpontban érvényes időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat eredményét egészségi alkalmassága igazolására annak érvényességi idejéig használhatja fel."
2. § Az NMr. 8. § (1a) bekezdésében az "is mindkét vizsgálat tekintetében meg kell fizetni" szövegrész helyébe az "egyszeresen kell megfizetni" szöveg lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere