Megváltozott a fegyvertörvény!

Tisztelt Somogy megyei vadászok figyelem!

Fegyvertörvény módosításai (elfogadva az Országgyűlés által 2012. március 5.):

1. A házilagos lőszerszerelés és újratöltés engedélyezése. A rendőrség által szervezett kötelező tanfolyam eredményes elvégzése, vizsgabizonyítvány megszerzése után, kizárólag a kereskedelemben kapható speciális eszközök segítségével és kizárólag saját célra történhet. Az engedélyt a rendőrhatóság adja meg.


2. Megszűnik az a feleslegesen bürokratikus rendelkezés, hogy ha valakinek már van fegyvertartási engedélye, és újabb fegyvert kíván vásárolni, úgy a rendőrségtől megszerzési engedélyt kell kérelmeznie és csak ennek birtokában történhet a vásárlás. Megszűnik tehát a megszerzési engedély a fegyvertartási engedéllyel már rendelkező személyek részére, akik jogosultak újabb lőfegyver vásárlásának szándéka esetén a meglévő fegyvertartási engedélyük bemutatásával megvenni a vadászlőfegyvert, és a fegyver birtokában kell 8 napon belül bemenniük a rendőrségre (ezen 8 napos határidőt a kormányrendelet a 32. § (3) bekezdésében állapítja meg), hogy új fegyverük adatait tartási engedélyükbe bejegyezzék. Természetesen a lőfegyver kereskedő a vásárlás tényéről a rendőrséget elektronikusan értesíti.
Az első fegyvert vásárolni szándékozónál marad meg a megszerzési engedély, miután ezen személy nyilván nem rendelkezik még tartási engedéllyel, amellyel a fegyverét megvásárolhatná.

3. A törvény meghatározza, hogy mely bűncselekmények elkövetőinek milyen időtartamig nem adható fegyvertartási engedély. A korábbi előírásokhoz képest a módosításban lényegesen csökkentek ezen időtartamok, ugyanakkor a közérdekű munka, vagy pénzbüntetés esetén a tilalom csak a mentesítés beálltáig áll fenn (korábban a mentesítéstől számítottan 5 év volt). Eltörlésre került továbbá a tilalom abban az esetben, ha a bíróság a kiszabott pénzbüntetés végrehajtását felfüggeszti (korábban ez a mentesítéstől számítottan 3 év volt), mivel, ha még a pénzbüntetés végrehajtását is felfüggesztették, akkor a cselekmény nyilván rendkívül csekély fokban veszélyes a társadalomra.
4. A törvény szintén meghatározza, hogy mely szabálysértések elkövetésének jogkövetkezménye az, hogy az elkövető meghatározott ideig nem kaphat lőfegyvertartási engedélyt. Korábban ez az időtartam két év volt, melynek eredményeként a hivatásos vadász elveszthette állását, a sportvadász társasági tagságát és a legalább két évre bevont fegyvertartási engedély miatt újra kellett állami vadászvizsgát is tenni. A módosítás eredményeként ez az időtartam 6 hónapra csökkent, tehát nem kell újra vizsgázni és remélhetőleg a hivatásos vadászok munkahelye is megmarad.

5. Ügyfélbarát rendelkezésként bevezették, hogy amennyiben a fegyvertartási engedély megadásához előéleti adatokra van szükség, úgy a kérelmezőnek csak az első lőfegyverhez jutás esetén kell a jelenlegi szabályok szerint az „un. sárgaborítékos rendszerben” magának megkérnie a bűnügyi nyilvántartóból az adatokat, de még ezen első fegyverhez jutók esetében is lehetőség lesz arra, hogy az adatok bekérésére a rendőrhatóságot írásban feljogosítja.

6. A fegyvertartási engedély visszavonása esetén a rendőrség ezen határozatáról a vadászati hatóságot a jövőben köteles lesz értesíteni. Jelenleg ez a kötelezettség nem állt fenn, így a fegyvertartási engedély bevonásáról a hatóság nem kapott tájékoztatást, nem vonta vissza a vadászjegyet.

A fegyvertörvény végrehajtási rendeletének minősülő kormányrendelet módosításai (elfogadva a kormány által 2012. március 7-én):

1. Visszaállították a rendőrség azon jogkörét, hogy a jogszabályban meghatározott cselekmények miatti lőfegyvertartási engedély kötelező visszavonása mellett, mérlegelési jogkört is gyakorolhat. A rendőrség a cselekmény súlyára, jellegére, gyakoriságára, illetve következményeire is tekintettel lehet a mérlegelés körében meghozott döntése során. Ennek annyiban van nagy jelentősége, hogy pl. hivatásos vadász pár tízezer forinttal szankcionált, csekély súlyú szabálysértése esetén a rendőrség kedvezőbben bírálhatja el a lőfegyvertartási engedélye visszavonási ügyét, annak érdekében, hogy az érintett munkaviszonya megmaradhasson, vétlen családtagjait a szabálysértés jogkövetkezményei ne sújtsák, az érintett egzisztenciálisan ne lehetetlenüljön el.
2. A sportlövők számára egyszerűsödött a lövészethez használt lőfegyverek tartása, eltörölték azok mennyiségére vonatkozó számbeli korlátozást.
3. A lőfegyvertartási engedélyek a jelenlegi ötéves időtartam helyett a jövőben visszavonásig hatályosak. A korábbi rendelkezés ugyanis teljesen értelmetlen volt, miután, ha a lőfegyvertartó elkövetett valamilyen bűncselekményt, vagy szabálysértést, automatikusan bevonták a fegyvertartási engedélyét. Ha viszont nem követett el semmit, úgy semmi nem indokolta, hogy ötévente újra kérelmezze az engedély érvényesítését, hosszabbítását.
4. Egyszerűsödött és életszerű lett a lőfegyverek átadásának szabályai, nem kell bemenni a rendőrhatóságra a szándékot jegyzőkönyveztetni, hanem a két érintett fél – átadó és átvevő – teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzítik a fegyver átadását, az átadás időtartamának és céljának megjelölésével, mely okiratból mindkét félnél lesz egy-egy példány annak érdekében, hogy rendőrségi ellenőrzés esetén mind a fegyverrel ténylegesen rendelkező, mind pedig az a személy, aki ideiglenesen átadta a fegyverét, a fegyver sorsát igazolni tudja.
5. Életszerű lett a lőfegyverek szállításával kapcsolatos új előírás. Ez idáig csak úgy lehetett szállítani a lőfegyvert, hogy az nem kerülhet ki az engedélyes közvetlen felügyelete alól, így pl. a korábbi jogszabály értelmében, ha az érintett utazása során bement a benzinkútra tankolás kifizetése, vagy egyéb ok miatt, úgy a jogszabály értelmében magával kellett vinnie a fegyverét, mert csak így volt biztosítva, hogy nem került ki a felügyelete alól. A jövőben a gépkocsi lezárt csomagtartójában – oly módon tehát, hogy a fegyverhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá – lehet hagyni a fegyvert, tankolás, vagy egyéb olyan esetben, amikor ideiglenesen elhagyják az autót.
6. A hivatásos vadászok a vadászterületen feladataik ellátása során a szükséges közlekedés alkalmával lőfegyverüket szállíthatják úgy, hogy az nincs szétszedve és tokban elhelyezve. A sportvadászokat ugyanez a kedvezmény a társasvadászatok esetén, az egyes helyszínek felkeresése során szintén megilleti.
7. A jövőben nem szükséges a lőfegyverek otthoni tárolásához a lemezszekrény, elegendő a külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott bármilyen egyéb szekrény is.
8. A fegyver tartására jogosult az állandó lakásán kívül üdülőjében, nyaralójában, vagy egyéb olyan helyen is tárolhatja ott tartózkodásának időtartamára lőfegyvereit, amely helyet rendszeresen, vagy időszakonként visszatérően felkeres.


a Kamara vezetése