Jogszabályok

A Vadászatra Jogosultakat érintő Polgári Törvénykönyv változások

Csatolmány: 

Vadásztársaságokat, vadászatra jogosultakat érintő változások az új Polgári Törvénykönyvben
A 2014. április 4-én tartott Vadgazdálkodási fórumon elhangzott tájékoztató

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv. A 2013. évi V. törvény alapvetően két lényeges témakörben érinti a vadásztársaságokat. A Ptk. összhangban a korábbi szabályozással a jogi személyek között szabályozza az egyesületeket is a 3. könyv 63 és 87 §-ai között, ezen új szabályozás a honlapon (www.omvk-somogy.hu) megtalálható. A szabályozás alapvetően érinti az alábbiakban részletezettek szerint a vezető tisztségviselők felelősségét.
A másik a vadászatra jogosultakat érintő szabályozás a 6. könyvben található, a szerződésen kívüli károkozás szabályai között a 6:563§-ban, amely újraszabályozta a vadászható állat által okozott kárért való felelősséget.

Fegyver eü-i alkalmassági tv. változása

Tisztelt Elnök/Vezérigazgató/Közös Képviselő Úr!
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2013. június 19-én a Magyar Közlöny 100. számában megjelent a 42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelet a kézi lőfegyverek megszerzéséhez és tartásához szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatokról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról. A jogszabály – az Országos Magyar VAdászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet kérésének megfelelően – összhangba hozta a jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok érvényességének időtartamát a lőfegyverek megszerzéséhez és tartásához kapcsolódó egészségi vizsgálattal, oly módon, hogy a jogosítványra vonatkozó hosszabb időpontokat a lőfegyverrel kapcsolat vizsgálatokra is érvényesítette. Ennek eredményeként mindazok, akik a 40. életévüket még nem töltötték be 10 évenként, 40. és 60. életév között 5 évente, 60. és 70. életév között 3 évente és 70. életév felett pedig 2 évente kell időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Ugyanezen jogszabály lehetővé tette – abból a célból, hogy a jogosítványhoz és a lőfegyverhez szükséges eü. alkalmasság azonos időpontban kezdődjön, és ne kelljen az érintettnek különböző időpontokban elmennie – az idő előtti vizsgálat lehetőségét. Megállapította, hogy a jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatával egyidejűleg – miután azonos vizsgálatokról van szó – kérni lehet a lőfegyver tartásához szükséges egészségi alkalmasság igazolását is. A módosítás ugyanakkor tartalmazta azt a rendelkezést, hogy ez utóbbi esetben – tehát, ha egy vizsgálat után kérünk arról két külön célból igazolást – meg kellene fizetni mindkét vizsgálat tekintetében a térítési díjat. Ez elfogadhatatlan volt, hiszen egy vizsgálatról van szó, tehát egyszeri térítési díj fizetési kötelezettség állhat csak fenn, ezért az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet kezdeményezte a rendelet ismételt módosítását.

Kötelező agrárkamarai tagság alóli mentesség

Tisztelt Vadászkamarai Tagjaink!

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. Törvény kapcsán több vadászkamarai tagunk fordult hozzánk aktuális kérdéssel, miszerint, ha egy magánszemély, - aki tagja az Országos Magyar Vadászkamara Területi Szervének – agrárgazdasági tevékenységet folytat (őstermelő, magángazdálkodó, csemetetermelő, méhész stb.), akkor is vonatkozik e rá a kötelező agrárkamarai tagság?

Emlékeztetőül a jogszabályból:
 „ A törvény a 49. § (1) bekezdés értelében a kihirdetését követő 8. napon lépett hatályba, tehát 2012. augusztus 1-jén. A törvény 5. § (1) bekezdése értelmében „az Agrárkamara létrejöttének napján e törvény erejénél fogva az Agrárkamara tagjává válnak az ezen időpontban agrárgazdasági tevékenységet folytató személyek”.

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj

Tisztelt Elnök/Közös Képviselő/Vezérigazgató Úr!

Mellékeljük Pechtol János levelét az élelmiszerlánc felügyeleti díjával kapcsolatban.
Kérlek, hogy a gazdasági felelős a könyvelővel vegye fel a kapcsolatot, hogy a szükséges pénzügyi tranzakciókat elvégezzék.

"Közel két hónapos ügyintézés, levelezés után, melyet a vadászatra jogosult szervezetek érdekében folytattunk, tájékoztatom, hogy a 2008. évi XLVI. Törvény és a 40/2012. (IV.27.) VM rendelet alapján a vadgazdálkodó szervezetek is kötelesek élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizetni. Ezt támasztja alá a mellékelt, június 27-én kelt dr. Kardeván Endre VM államtitkár úr levele is. A levél kézhezvételét követően még egyszer kezdeményeztük a jogszabály részünkre kedvező értelmezését, de a VM mindvégig kitartott azon álláspontja mellett, hogy a vadászatra jogosultak a vadhús értékesítés révén az élelmiszerlánc szereplőivé váltak, ezért az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására és megfizetésére ők is kötelezettek. Tekintettel arra, hogy a rendelet értelmében a bevallott díj első részletének befizetési határideje: július 31. kérem, szíveskedjenek a szövetség tagjait soron kívül értesíteni kötelezettségükről, a fenti számú rendeletre hivatkozva. Kérem, ahogy amennyiben a késői bevallásból illetve a befizetésből eredően bármelyik tagszervezetüknek problémája adódna, úgy soron kívül értesítsenek, ugyanis az elhúzódó állásfoglalás megszületése során ígéretet kaptunk, hogy bírság ill. szankció a jogosultakat nem érheti.

Fegyverek időszakos vizsgálat alóli mentessége

 Tisztelt Elnök/Közös Képviselő/Vezérigazgató Úr!

Ismét, a vadászokat érintő, pozitív változásokról tájékoztatjuk Önöket, ami egyúttal azt jelenti, hogy a Védegylet elnöke által tett vállalások és ígéretek továbbra is megvalósulnak. A Magyar Közlöny 2012. évi 76. számának 12024. oldalán jelent meg a „Nemzetgazdasági miniszter 12/2012.(VI.25.) NGM rendelete, a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006.(VI.1.) GKM rendelet módosításáról”, melynek 2. § (3) bekezdése kimondja, hogy a már használatban lévő vadász és sportlövő fegyverek az időszakos vizsgálat alól mentesek, e lőfegyvereket csak abban az esetben kell vizsgálatra bemutatni, ha a fegyveren fődarabcserét, vagy a teherviselő elemén, az elsülő és biztosító szerkezetén javítást hajtottak végre. Ebben az esetben a bemutatási kötelezettség a javítást végző, az értékesítés, illetve megszerzés esetén – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a fegyvertől megváló személyt terheli.

Fegyver átadás, vétellel kapcsolatos nyomtatványok

Tisztelt Elnök/Közös Képviselő/Vezérigazgató Úr!

A fegyvertörvény, illetve végrehajtási rendeletének egységes értelmezése érdekében közös értekezletet tartott az Országos Magyar Vadászati Védegylet  az ORFK igazgatásrendészeti vezetői, a megyei rendőrfőkapitányságok igazgatásrendészeti szakemberi és a megyei kamarai titkárok részvételével. Az értekezleten döntés született, hogy a Kamara és a Védegylet jogászai és szakemberei elkészítik a fegyverek adás-vételéhez, átadás-átvételéhez, illetve ajándékozásához szükséges szerződés mintákat. A szerződés mintákat az ORFK jóváhagyta, a saját vonalán szintén közzétette. Tekintettel arra, hogy a szerződések két oldalasak szerződéskötéskor a szerződés mindkét oldalát el kell látni az aláírásokkal.
Kérem az Elnök/Közös Képviselő/ Vezérigazgató urat, hogy a vadásztársakkal is szíveskedjen megismertetni ezeket a nyomtatványokat.

Fontos kiegészítés a fegyvertörvényhez

Tisztelt Vadásztársak!

Az Országos Magyar Vadászkamarához az elmúlt hetekben több megkeresés érkezett az új fegyverjogszabály 2012. május 1-jei hatálybalépését illetően. Levélben fordultak az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztályához a törvény egyes pontjainak alkalmazása tekintetében.

Az ORFK álláspontja az eljárás rendjéről:

A fegyverekről és lőszerekről szóló jelenleg hatályos 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32. § (1) bekezdése értelmében a „fegyver, lőszer tartására kiadott engedély - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján biztosítottak, es a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább harminc nappal a hatályosság lejártának határnapja előtt kezdeményezi".

Megváltozott a fegyvertörvény!

Tisztelt Somogy megyei vadászok figyelem!

Fegyvertörvény módosításai (elfogadva az Országgyűlés által 2012. március 5.):

1. A házilagos lőszerszerelés és újratöltés engedélyezése. A rendőrség által szervezett kötelező tanfolyam eredményes elvégzése, vizsgabizonyítvány megszerzése után, kizárólag a kereskedelemben kapható speciális eszközök segítségével és kizárólag saját célra történhet. Az engedélyt a rendőrhatóság adja meg.

Megjelent az új vadhúsrendelet!

A vidékfejlesztési miniszter 43/2011. (V. 26.) VM rendelete az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26., 28. és 41. pontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. (1) bekezdés c) pont 4., 15. és
26. alpontjában kapott felhatalmazás alapján — az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. c) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva — a következőket rendelem el:

Tartalom átvétel